Ο Δήμος Μαντάν βρίσκεται στο νοτιοανατολικό τμήμα της οροσειράς της Δυτικής Ροδόπης κατά μήκος των κοιλάδων των ποταμών Μαντάνσκα, Άρδα και Τσέρνα. Ο Δήμος αποτελείται από 44 οικισμούς - 1 πόλη (διοικητικό κέντρο - η πόλη Μαντάν) και 43 χωριά. Το οικιστικό δίκτυο είναι χαρακτηριστικό των ορεινών περιοχών - διασκορπισμένοι οικισμοί, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι μεγαλύτερα ή μικρότερα χωριά, και μια πόλη που λειτουργεί ως οικονομικό, διοικητικό και εκπαιδευτικό κέντρο (Μαντάν). Το Μαντάν είναι ένα παλιό χωριό εξόρυξης και ο κύριος τομέας της οικονομίας είναι η εξόρυξη μεταλλεύματος.

Ο Δήμος έχει μεγάλη εμπειρία από την υλοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών έργων που χρηματοδοτούνται από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία. Ο Δήμος του Μαντάν είναι σε θέση να διαχειρίζεται ανεξάρτητα θέματα τοπικής σημασίας στους τομείς της εκπαίδευσης, της υγειονομικής περίθαλψης, του πολιτισμού, των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας.