• Terra-Mine
    Terra-Mine

    Устойчиво екокултурно оползотворяване на мини и кариери в трансграничния район

Община Мадан
Община Пилея - Хортиатис
Тракийския Университет «Демокрит»
Катедра «Производство и управление»
Международен Гръцки Университет
Отдел Бизнес Администрация
Минно-геоложки Университет «Св. Иван Рилски»

Последни новини

Музеите като двигатели на градската устойчивост

alt=

Открийте добри практики от седем проекта на Interreg Europe, които фокусират върху политики свързани с темата «музеиξε като двигатели за развитие на градската устойчивост».

Read more

Устойчив културен туризъм

alt=

Устойчивият културен туризъм е интегрираното управление на културното наследство и туристическите дейности в съчетание с местната общност.

Read more

Открийте как Interreg допринася за новите цели на политиката на сближаване

alt=

Открийте невероятни истории и резултати, допринасящи за новата политика на сближаване за периода 2021—2027 г. отразени в осем видео.

Read more

Европа, нека си сътрудничим! 2021 г

alt=

Запишете си в своите програми изданието «Европа, нека да си сътрудничим! форум за междурегионално сътрудничество», за 2021 г. на 24-25 ноември.

Read more

Interreg GR-BG Logo
Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и национални фондове на страните, участващи в Програмата за сътрудничество INTERREG V-A «Гърция-България 2014-2020»

Back to top