Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Δ.Π.Θ.) εδρεύει στην Κομοτηνή, Ελλάδα, και διαθέτει πανεπιστημιουπόλεις στις θρακικές πόλεις Ξάνθη, Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη και Ορεστιάδα. Το Δ.Π.Θ. διαθέτει οκτώ (8) σχολές και είκοσι (20) τμήματα ενώ είναι κρατικό και πλήρως αυτοδιοικούμενο.

Το Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Δ.Π.Θ. ιδρύθηκε το 2000 προσφέροντας υψηλό επίπεδο έρευνας και εκπαίδευσης στην επιστήμη και τις τεχνολογίες που σχετίζονται με τη μηχανική. Το Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Βιομηχανικής Οικολογίας είναι ένα από τα εργαστήρια του Τμήματος. Ο κύριος στόχος των ερευνητικών δραστηριοτήτων του εργαστηρίου είναι η μεγέθυνση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας των βιομηχανικών συστημάτων μέσω της ανάπτυξης και υιοθέτησης βιώσιμων πρακτικών και στρατηγικών. Το συγκεκριμένο Εργαστήριο στοχεύει σε ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες λύσεις, βασισμένες σε ολιστικές και καινοτόμες προσεγγίσεις και εργαλεία. Παρέχει επίσης υψηλής ποιότητας εκπαίδευση σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές της Πολυτεχνικής Σχολής. Ο απώτερος στόχος του Εργαστηρίου είναι η ανάπτυξη ενός δικτύου συνεργασίας, το οποίο θα είναι σε θέση να προωθήσει και να εφαρμόσει αποτελεσματικά τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης.