Открийте невероятни истории и резултати, допринасящи за новата политика на сближаване за периода 2021—2027 г. отразени в осем видео.


 https://interreg.eu/news/discover-how-interreg-contributes-to-new-cohesion-policys-objectives/