Устойчивият културен туризъм е интегрираното управление на културното наследство и туристическите дейности в съчетание с местната общност.

създаващ социални, екологични и икономически ползи за всички заинтересовани страни, за постигането на опазване на материалното и нематериалното културно наследство и устойчиво развитие на туризма.

Искате ли да научите повече за устойчивия културен туризъм? Прочетете повече по-долу: 

 https://europa.eu/cultural-heritage/sites/eych/files/sustainable-cultural-tourism-recommendations_en5097.pdf?token=PsePI9T4